Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągow i Kanalizacji w Zduńskiej Woli sp.z o.o.
43 823 31 97 mpwik@mpwikzdw.com.pl
slajd 0 slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
zlokalizujemy i wyeliminujemy każdą usterkę

Klauzula informacyjna RODO


biuletyn informacji publicznej

Licznik odwiedzin:


dzisiaj:437
wczoraj:489
wszystkie:956371
online:3

KRS:   0000128732

REGON: 730335959

NIP:  829-000-76-57

Kapitał zakładowy MPWiK
42 609 600 PLN

O FIRMIE - historia


W latach pięćdziesiątych rozpoczął się na terenie miasta Zduńska Wola rozwój budownictwa mieszkaniowego, który spowodował konieczność właściwego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Rozwój budownictwa przebiegał nie tylko pod względem ilościowym, lecz związany był również z podstawowymi wymogami higieniczno - sanitarnymi. Wiązało się to z konieczności stworzenia właściwego systemu rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Pierwsza możliwość jaka powstała w 1955 roku to stworzenie i powołanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i uruchomienie Łaźni Miejskiej, dla której wybudowano lokalną hydrofornię ze studnią głębinową. Zakład ten jako jeden z wielu wszedł w skład istniejącego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z siedzibą na terenie Łaźni Miejskiej. Od tego czasu rozpoczęto rozbudowę sieci wodociągowej na przyległych ulicach i osiedlach. Ze względu na zwiększającą się liczbę odbiorców zaszła konieczność budowy w roku 1960 nowej studni głębinowej, którą podłączono do istniejącej na terenie łaźni hydroforni. Ze względu na wrastające zapotrzebowanie na wodę w roku 1965 podłączono studnię zakładową - PKS do systemu wodociągowego.

Dalszy rozwój miasta spowodował konieczność budowy nowego ujęcia wody. W roku 1966 uruchomione zostało nowe Ujęcie Wody (obecnie nr2) składające się 4 studni, a na terenie miasta trwała rozbudowa sieci wodociągowej. W tym czasie funkcjonowała już 6 km sieci wodociągowej i 5 km sieci kanalizacyjnej. Wzrastające zapotrzebowanie na wodę wiązało się z powstaniem większej ilości ścieków.

W roku 1974 opracowano projekt techniczny oczyszczalni ścieków w Tymienicach, a w roku 1976 rozpoczęto jej realizację.

Lata osiemdziesiąte to burzliwy rozwój budownictwa mieszkaniowego i przemysłu który wiązał się z rozwojem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W związku z deficytem wody w roku 1978 rozpoczyna się budowa Ujęcia Wody Opiesin I, która trwa do 1983 r. oraz zostają wykonane 4 otwory studzienne. Decyzją Wojewody Sieradzkiego w 1985 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji zostaje oddzielony od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli i powstaje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu w skład którego wchodzi Zakład Terenowy w Zduńskiej Woli.

W roku 1989 zostaje oddana do eksploatacji oczyszczalnia ścieków o przepustowości ok. 38.000 m3/d. W tym samym roku Zakład terenowy przejmuje od Polskich Kolei Państwowych w eksploatacje sieć wodociągową i pompownie nr 1, 2 i 3 obsługujące dzielnice Karsznice oraz ujęcie rzeczne w Bilewie. Przejęte 4 studnie wraz z budynkami pochodzą z lat 30 - tych.

Z dniem 1 września 1991 następuje podział Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu i powstaje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli.

W latach 1992 - 1995 wykonany został zbiornik retencyjny o pojemności 3000 m3 na Ujęciu Wody nr1 oraz modernizacja i rozbudowa Ujęcia Wody nr2, co spowodowało poprawę jakości wody oraz zabezpieczenie rezerw wody dla potrzeb miasta.

Z dniem 1 kwietnia 1996r. następuje komunalizacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli. Organem założycielskim staje się Zarząd Miasta w Zduńskiej Woli.

Z dniem 1 lipca 1997r. firma zostaje przekształcona w Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Zduńskiej Woli, w którym wszystkie udziały obejmuje Miasto Zduńska Wola. Następuje jej modernizacja i dynamiczny rozwój. Bilans otwarcia to 62 kilometry sieci kanalizacyjnej oraz 99 kilometrów sieci wodociągowej, dwa Ujęcia Wody w Opiesinie oraz mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Tymienicach. W tych latach najważniejsze inwestycje to wybudowanie wodociągu tranzytowego oraz kolektora sanitarnego do dzielnicy Karsznice. 

W końcu lat dziewięćdziesiątych przeprowadzono także modernizację oczyszczalni ścieków, która polegała na dostosowaniu parametrów ścieków oczyszczonych do nowych przepisów. 

Dzisiaj MPWiK w Zduńskiej Woli to nowoczesne Przedsiębiorstwo na miarę XXI wieku. Działalność podstawowa Spółki to dostarczanie wysokiej jakości wody oraz odbiór ścieków, ale także budowa sieci wodnych i kanalizacyjnych, wykonywanie  przyłączy. Prócz tego przeprowadza inspekcje kanałów telewizyjnych, świadczy usługi wywozu ścieków i nieczystości z szamb bezodpływowych własnymi beczkowozami na terenie powiatu zduńskowolskiego, łaskiego i gminy Sieradz. Posiada własne laboratorium, które wykonuje na zlecenie firm i osób prywatnych badania fizyko-chemiczne wody oraz ścieków surowych i oczyszczonych. 

W okresie od 11 marca 2013 roku do 30 grudnia 2015 roku MPWiK z powodzeniem zrealizowało duży projekt z udziałem środków Unii Europejskiej p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska Wola – I faza”, w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Realizacja projektu umożliwiła sfinansowanie kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej, Borowej, Jałowcowej, Poziomkowej, Iglastej, Jagodowej, Świerkowej, Orzechowej, części Leśnej i Laskowej, Mickiewicza, Hetmańskiej i Sieradzkiej o łącznej długości sieci – 7,23 km oraz 328 szt. odcinków od sieci do granic pasa drogowego o długości  2,12 km w celu podłączenia do sieci 1 656 mieszkańców.
Dla poprawy jakości odprowadzanych do rzeki Pichny ścieków oraz dla umożliwienia podłączenia dodatkowych odbiorców wykonano przebudowę i rozbudowę oczyszczalni w zakresie mechanicznego oczyszczania (kraty, piaskowniki, osadniki wstępne) oraz biologicznego oczyszczania (modernizacja istniejących komór napowietrzania i dobudowa dodatkowej komory, przebudowa osadników wtórnych) wraz z całą infrastrukturą związaną z procesem oczyszczania.
Rozbudowa obiektów związanych z gospodarką osadową pozwala, aby powstający biogaz wykorzystywany był do podgrzewania komór fermentacyjnych i produkcji energii  elektrycznej.
Dodatkowo w ramach rozszerzenia projektu została zbudowana farma fotowoltaiczna o mocy 300kWp, która jest kolejnym elementem zasilania w energię elektryczną.
Produkcja energii elektrycznej pokrywa w 40 % zapotrzebowanie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków na prąd dając konkretne oszczędności w kosztach energii elektrycznej.
Ostateczna całkowita wartość projektu brutto to 43.607.650,32 zł, z czego 22 336 187,87 zł to wkład unijny.

W ostatniej dekadzie  zmodernizowano też gruntownie dwie stacje uzdatniania wody. Obecnie są one  w pełni zautomatyzowane.
Aktualnie około 94% zduńskowolan ma dostęp do kanalizacji, a 98% do zdrowej, najtańszej w regionie wody wydobywanej z pokładów górnej kredy. Dziś MPWiK posiada 116 km sieci kanalizacyjnej oraz 130 km sieci wodociągowej obsługującej  mieszkańców miasta i gminy Zduńska Wola oraz gminy Zapolice.
Realizacja tych wszystkich inwestycji nie byłaby możliwa bez doświadczonej, prawie stuosobowej załogi. Pracownicy spółki biorą czynny udział w życiu społeczno - gospodarczym miasta.  . 

MPWiK w Zduńskiej Woli nie boi się nowych wyzwań. Z początkiem 2019 roku przy ul. Kobusiewicza rozpoczęła się budowa krytej pływalni, tak długo oczekiwanej przez mieszkańców naszego miasta.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu stanowiącego krótkie podsumowanie historii MPWiK.

Copyright © 2021 MPWiK Zduńska Wola administracja

Projekt i wykonanie: forma-studio.com.pl