Szukaj
Logo

Deklaracja dostępności

Pobierz -> Raport o dostępności cyfrowej i architektonicznej wg stanu na 31.12.2020 rok.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł; są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt; opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji; posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów; opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i w związku z tym nie było i ma możliwości ich pozyskania w wersji dostępnej cyfrowo. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-01.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach. Funkcje te są dostępne w menu „Narzędzia dostępności”, ulokowanym w lewym górnym rogu strony. Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Maniecki. Ewentualne uwagi można składać na adresy E-mail mpwik@mpwikzdw.pl lub sekretariat@mpwikzdw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 823-31-97 lub 43 823-48-95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. (MPWiK), ul. Królewska 15, 98-220, Zduńska Wola

W skład MPWiK wchodzą następujące Obiekty związane z zabezpieczeniem działalności MPWiK w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odporowadzania ścieków:

  1. Administracja Spółki, zlokalizowana w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 15
  2. Miejska Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana w Zduńskiej Woli przy ul. Tymienickiej 23
  3. Ujęcie Wody nr 1 położone we wsi Opiesin
  4. Ujęcie Wody nr 2 położone we wsi Opiesin
  5. CSiR Relaks w Zduńskiej Woli

Obsługa bezpośrednia klienta/odbiorcy usług jest wykonywana w budynku administracji przy ul. Królewskiej 15 oraz w CSiR Relaks w Zduńskiej Woli

Ad 1)

Wstęp do budynku administracji możliwy jest bezpośrednio z ul. Królewskiej przez duże, oszklone drzwi i jednostopniowy schodek, a dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim jest zrobiony z lewej strony wejścia podjazd. Kasa, Dział Handlowy i Dział Techniczny i Sieci Wod-Kan są ulokowane na parterze i dostępne z holu, co ułatwia obsługę osób niepełnosprawnych. W holu usytuowana jest ławka i stolik z krzesłami dla osób oczekujących lub wypełniających dokumenty.
Przed budynkiem jest parking na 5 pojazdów, z czego 3 miejsca są do dyspozycji klientów MPWiK.
Sekretariat MPWiK jest położony na piętrze, co wobec braku windy, uniemożliwia bezpośredni dostęp osobom niepełnosprawnym z ograniczeniami ruchowymi, ale powszechną praktyką jest wychodzenie właściwych pracowników do holu na parterze w celu obsługi osób niepełnosprawnych lub mających trudności w rozeznaniu się co do położenia działów.
W administracji MPWiK, ani w obiektach o ograniczonym dostępie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz dla osób niedowidzących lub niewidomych.
Na obiekcie zainstalowany jest monitoring Video obejmujący fragment ulicy Królewskiej oraz parking przed budynkiem MPWiK, hol na parterze i na pierwszym piętrze oraz plac wewnątrz posesji.
Oprócz monitoringu video firma chroniona jest przez system alarmowy ze zdalnym powiadamianiem agencji ochrony, uzbrajany po godzinach pracy.
Godziny pracy administracji: 7:00 – 15:00, Godziny pracy Kasy: 9:00 – 14:00.

Ad 2, 3, 4)

Obiekty wyszczególnione w pozycjach 2 – 4, jako obiekty ważne z punktu widzenia zarządzania kryzysowego objęte są zakładowym planem ochrony mienia i osób, a w związku z tym dostęp do nich jest ograniczony wyłącznie do osób zatrudnionych lub upoważnionych do wstępu na ich teren z tytułu wykonywanych obowiązków lub kontroli.
Obiekty wyposażone są w systemy alarmowe i monitoring Video.

Ad 5)

Obiekt został opisany https://zdunskawoda.pl/deklaracja-dostepnosci/

Informacje dodatkowe

Składanie wniosków o:

Skip to content