Szukaj
Logo

Komunikaty i ogłoszenia

Otwarcie ofert nr. ref. 20/20

Otwarcie ofert na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania: Montaż odnawialnego źródła ciepła dla budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Opiesinie wraz z jego częściową termomodernizacją oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego” odbyło się w dniu 05.07.2024 r. o godz. 10:15.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO DYREKTORA TECHNICZNEGO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o. o. informuje, że oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i adresem e-mail/numerem telefonu oraz dopiskiem ,,Rekrutacja na stanowisko dyrektora technicznego” w terminie do 12.07.2024 do godziny 12.00 wysyłając na adres: ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola lub osobiście w sekretariacie MPWiK w Zduńskiej Woli. Kliknij po więcej informacji.

Regulamin udzielania zamówień sektorowych

O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U

na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania: Montaż odnawialnego źródła ciepła dla budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Opiesinie wraz z jego częściową termomodernizacją oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego”

Awaria awarii nie równa

MPWiK w Zduńskiej Woli w 2023 roku zewidencjonował na terenie Miasta Zduńska Wola – 414 awarii wodociągowych i 372 awarii kanalizacyjnych. Najczęstszą przyczyną awarii wodociągowych

Inwestycje realizowane z udziałem funduszy zewnętrznych

Skip to content