Szukaj
Logo

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1,
informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej woli Spółka z o.o.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod adresem inspektor@mpwikzdw.com.pl.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności Spółki, w szczególności w zakresie realizacji czynności z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, obsługi procesów inwestycyjnych, wykonywania umów. Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody;
 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne;
 5. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane do realizacji obsługi bieżącej działalności Spółki lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych;
 8. Posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście;
 11.  Decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Funkcję Inspektora OD  w naszym przedsiębiorstwie spełnia Pan Paweł Bociąga.
Z IOD można się kontaktować poprzez adres E-mail: inspektor@mpwikzdw.com.pl, lub telefonicznie pod numerem 43 823-31-97.

Skip to content