Szukaj
Logo

 

W wyniku oczyszczania ścieków na oczyszczalni powstają osady wstępne i nadmierne. Obecnie osad nadmierny zagęszczany jest mechanicznie a osad wstępny podlega zagęszczeniu w zagęszczaczu grawitacyjnym.

Oba osady podawane są do zbiornika osadu mieszanego a stamtąd do ZKF , gdzie podlegają fermentacji beztlenowej w temp ok. 380C .Podczas fermentacji powstaje biogaz , który jest wykorzystany do spalania w agregacie kogeneracyjnym. Ciepło odpadowe z agregatu służy do podgrzewania osadu w wymiennikach przed podaniem na ZKF .

Po procesie fermentacji osad kierowany jest do zbiorników otwartych skąd podawany jest na prasę taśmową a następnie wykorzystany jako nawóz do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia.

Projekt „Budowa instalacji hydrolizy na terenie Oczyszczalni Ścieków w Zduńskiej Woli” obejmuje budowę i wykonanie:

– zbiornika osadów surowych o poj. 143m3 , powierzchni zabudowy 50,2m2

– budynku hydrolizy o powierzchni zabudowy 234 m2, w którym znajdują się

a. instalacja hydrolizy ; 3xpompa operacyjna, 2x wymiennik ciepła , reaktor hydrolizy, biofiltracji, rurociągi i armatura obsługowa.

b. zasobnik ciepła

– przewodów technologicznych, wodnych , wentylacyjnych, elektroenergetycznych, sterowniczych

– uzupełnienie pasa drogowego.

Celem przedsięwzięcia jest

– zwiększenie dostępności substancji organicznych zawartych w osadach dla procesu fermentacji

– poprawa odwadnialności osadów przefermentowanych czyli zwiększenie zawartości suchej masy

– higienizacja osadów

– dywersyfikacja kierunków zagospodarowania osadów ściekowych

– zwiększenie ilości powstającego biogazu wykorzystanego do produkcji energii elektrycznej i ciepła

– poprawa efektywności wykorzystania biogazu

– poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszeniu masy osadów ściekowych oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię ze źródeł konwencjonalnych

Opis procesu hydrolizy

Zagęszczone osady wstępny i nadmierny trafią do zbiornika osadów surowych, skąd tłoczone będą do wewnętrznej komory wymiennika ciepła. Po podgrzaniu osad trafi do reaktora i poddany zostanie procesowi hydrolizy termicznej.

Zastosowana hydroliza termiczna będzie przebiegać w temp. 60-650C i zostanie wspomagana dezintegracją mechaniczną i rozkładem biologicznym w warunkach tlenowych .

W układzie zachodzić będą trzy grupy procesów:

– procesy mechaniczne (inżektor) w wyniku których większe skupiska osadów i materiał komórkowy zostanie rozbity.

– procesy biochemiczne , w wyniku bakterii termofilowych dochodzić będzie do hydrolizy wielołańcuchowych związków organicznych

– procesy termiczne: w wyniku oddziaływania temperatury zajdą zmiany struktury cząsteczkowej osadu oraz rozbicia błon komórkowych , co ułatwi rozkład związków organicznych w komorach fermentacyjnych.

Po procesie hydrolizy osady trafiają do ZKF , w których poddane zostaną procesowi fermentacji beztlenowej.

Projektowany układ jest maksymalnie energooszczędny. Energia cieplna używana dotychczas do procesu podgrzewania osadu będzie w całości dostępna dla procesu hydrolizy. Nie będzie konieczności podgrzewania osadu w wymiennikach ciepła.

Głównym źródłem zasilania procesów technologicznych hydrolizy będzie energia z powstającego biogazu.

Skip to content