Szukaj
Logo

Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej przystosowanych do współpracy z systemem zdalnego odczytu wraz z wyposażeniem, odkupienie zdemontowanych wodomierzy oraz regeneracja i legalizacja używanych wodomierzy na potrzeby MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.”.

Zduńska Wola, dn. 10.04.2024 r.

                         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej przystosowanych do współpracy z systemem zdalnego odczytu wraz z wyposażeniem, odkupienie zdemontowanych wodomierzy oraz regeneracja i legalizacja używanych wodomierzy na potrzeby MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 06/2024

Działając na podstawie art. 57 pkt.8 przepisów  Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., których wartość przekracza wyrażoną

w złotych równowartość kwoty 70 000 EURO i nie przekracza progów unijnych w rozumieniu ustawy

z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych ze zm. Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. zawiadamia, że

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 13 marca 2024 r. na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Spółki pn.: „Dostawa nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej przystosowanych do współpracy z systemem zdalnego odczytu wraz z wyposażeniem, odkupienie zdemontowanych wodomierzy oraz regeneracja

i legalizacja używanych wodomierzy na potrzeby MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.”

wybrana została Oferta nr 1 złożona przez:

METERING Anna Moder

98-113 Buczek

  1. Parkowa 1

Złożona oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),

nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z zapisami rozdziału XV Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), uzyskała najwyższą ilość punktów tj.: 100,00 w kryterium wyboru oferty, którym jest cena oferty brutto.

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

Środki ochrony prawnej

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów  Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK w Zduńskiej Woli

Sp. z o.o., których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 70 000 EURO i nie przekracza progów unijnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych ze zm. przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w rozdziale 7 Regulaminu.

Wersja w PDF

Skip to content