Szukaj
Logo

Zamówienia aktualne

O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U

na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania: Montaż odnawialnego źródła ciepła dla budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Opiesinie wraz z jego częściową termomodernizacją oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania: Montaż odnawialnego źródła ciepła dla budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Opiesinie wraz z jego częściową termomodernizacją oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego”,

Skip to content