Szukaj
Logo

Otwarcie ofert nr. ref. 20/20

Otwarcie ofert na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania: Montaż odnawialnego źródła ciepła dla budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Opiesinie wraz z jego częściową termomodernizacją oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego” odbyło się w dniu 05.07.2024 r. o godz. 10:15.

Zduńska Wola, dn. 05.07.2024 r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 20/20

  Informacja z otwarcia ofert

Szanowni Państwo

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. działając na podstawie art. 53 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 70 000 Euro i nie przekracza progów unijnych

w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych z późn. zm.  przekazuje następujące informacje:

  1. Otwarcie ofert na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania: Montaż odnawialnego źródła ciepła dla budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Opiesinie wraz z jego częściową termomodernizacją oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego” odbyło się w dniu 05.07.2024 r. o godz. 10:15.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej podał kwotę jaką

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 631 279,36 zł  brutto

  1. W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty.

Przeczytaj w wersji PDF

 

Skip to content