Szukaj
Logo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Piniowej, Magnoliowej, Platanowej, Cedrowej i Kalinowej w Zduńskiej Woli

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Piniowej, Magnoliowej, Platanowej, Cedrowej i Kalinowej w Zduńskiej Woli”  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  05/2023

Pytania oraz odpowiedzi na pytania skierowane do Zamawiającego w dniu 24.03.2023 r.

 

Pytanie 1.

  1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie dokumentacji dotyczącej badań geotechnicznych podłoża w ulicach, w których planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej. Informacja ma znaczący wpływ i jest podstawą do sporządzenia rzetelnej oferty.

Odp. 1

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją dotyczącą badań geotechnicznych podłoża w ulicach, w których planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej.

 

Pytanie 2.

  1. Czy Zamawiający w celu osiągnięcia przez Wykonawcę odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia gruntu dopuszcza możliwość stabilizacji wapnem lub cementem istniejącego gruntu pochodzącego z wykopów, który nadawałby się do ponownego wbudowania ?. Taka technologia pozwoliłaby uniknąć dużych kosztów związanych z wymianą gruntu i jego wywozem po wykopach dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej.

Odp. 2

Zamawiający nie dopuszcza możliwości stabilizacji wapnem lub cementem gruntu pochodzącego z wykopów, który nadawałby się do ponownego wbudowania. W Specyfikacji Warunków Zamówienia podano, że przedmiot zamówienia obejmuje  wykonanie pełnej wymiany gruntu wraz z zagęszczeniem do uzyskania zgodnego z normą PN-S-02205 wskaźnika zagęszczenia gruntu.

 

Pytanie 3.

  1. W związku z koniecznością odwodnienia wykopów podczas budowy kanalizacji sanitarnej w każdej z ulic, prosimy o udzielenie odpowiedzi, gdzie Zamawiający przewiduje odprowadzić wodę z odwodnienia wykopów?  Czy Zamawiający będzie z tego tytułu pobierał opłaty?          Jeśli tak to prosimy o podanie stawek za m3 zrzutu wody.

Odp. 3

Zamawiający informuje, że odprowadzenie (zagospodarowanie wody) z odwodnienia wykopów podczas budowy Wykonawca powinien zorganizować we własnym zakresie Jednocześnie  informujemy, że w ul.  Kosodrzewiny i  ul. Orzechowej zlokalizowana jest sieć  kanalizacji deszczowej.  Zamawiający nie jest gestorem sieci kanalizacji deszczowej.  Zgodę na odprowadzanie wody do sieci kanalizacji deszczowej oraz informacje dotyczące ewentualnych opłat za zrzut wody, należy uzyskać od gestora sieci kanalizacji deszczowej.

Prezes Zarzadu

Radosław Tyrakowski

Skip to content