Szukaj
Logo

Dostawa nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej przystosowanych do współpracy z systemem zdalnego odczytu wraz z wyposażeniem, odkupienie zdemontowanych wodomierzy oraz regeneracja i legalizacja używanych wodomierzy na potrzeby MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.

Zduńska Wola, dn. 28.03.2024 r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 06/2024

Informacja z otwarcia ofert

Szanowni Państwo

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. działając na podstawie art. 53 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty

70 000 Euro i nie przekracza progów unijnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych z późn. zm. przekazuje następujące informacje:

  1. Otwarcie ofert na zadanie pn.: „Dostawa nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej przystosowanych do współpracy z systemem zdalnego odczytu wraz z wyposażeniem, odkupienie zdemontowanych wodomierzy oraz regeneracja i legalizacja używanych wodomierzy na potrzeby MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.”

odbyło się w dniu 28 marca 2024 r.  o godz. 10:15.

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej podał kwotę

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.:

1 418 199,18 zł brutto

  1. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, która została złożona w terminie.

     

Lp. Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

                          Cena oferty

                  za realizację przedmiotu   

                   zamówienia ( zł ) brutto

 

 

1.

 

METERING Anna Moder

98-113 Buczek

ul. Parkowa 1

 

 

1 366 463,83 zł

 

Termin  wykonania zamówienia zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia

( SWZ ).

Załącznik w PDF

 

Skip to content