Szukaj
Logo

Informacja o unieważnieniu postępowania znak sprawy 07/2016

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli”

Znak sprawy: 07/2016

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015,  poz. 2164) zwaną dalej Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli”.

Uzasadnienie
Po otwarciu ofert złożonych w przedmiotowym postepowaniu Zamawiający powziął informację, iż cena oferty z najniższą ceną wynosi 172.200,00 zł brutto. W związku z faktem, iż Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 150.000,00 zł brutto i w chwili obecnej nie ma możliwości jej zwiększenia co oznacza, iż cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a w związku z powyższym zachodzi konieczność unieważnienia przedmiotowego postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

Załączniki: PDF [333.51 kB]

Skip to content