Szukaj
Logo

Informacja z otwarcia ofert pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Jesionowej, Kasztanowej, Modrzewiowej, Wiązowej w Zduńskiej Woli”

           Informacja z otwarcia ofert

 

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli

Spółka z o.o. działając na podstawie art. 53 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 70 000 Euro i nie przekracza progów unijnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych

z późn. zm. przekazuje następujące informacje:

 

  1. Otwarcie ofert na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Jesionowej, Kasztanowej, Modrzewiowej, Wiązowej w Zduńskiej Woli” odbyło się w dniu 15.12.2023 r. o godz. 10:15.

 

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej podał kwotę jaką

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 794 629,43 zł  brutto

 

  1. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

   

Oferta

  Nr

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy       Cena oferty

      w (zł) brutto

Deklarowany

przez wykonawcę

okres gwarancji

1. RAWO Infrastruktura Sp. z o.o.

ul. Targowa 35

90-043 Łódź

 

      715 803,63 zł            5 lat
2. HYDROMAK  Spółka z o.o.

Poręby 26B

98-220 Zduńska Wola

 

      565 800,00 zł            5 lat

   

  Termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia ( SWZ ).

Dokument w formacie (PDF)

 

 

Skip to content