Szukaj
Logo

Informacja z otwarcia ofert w przetargu 25/2022

Szanowni Państwo

Zamawiający  -Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  w Zduńskiej  Woli Spółka z o.o. działając na podstawie  art. 53, ust. 3-5 Regulaminu  udzielania zamówień sektorowych, których  wartość przekracza  wyrażoną  w złotych równowartość kwoty  60 OOO Euro i nie przekracza  progów  unijnych  w rozumieniu  ustawy z dnia  11 września 2019 roku prawo zamówień  publicznych  ze zm. przekazuje  następujące  informacje:

 

  1. Otwarcie ofert na zadanie pn.:„Dostawa  nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej przystosowanych  do współpracy z systemem zdalnego odczytu, modułów radiowych, anten, śrubunków, przedłużek, uszczelek, przekładanie  modułów  radiowych z wodomierzy demontowanych na wodomierze nowe i odkupienie zdemontowanych wodomierzy oraz regeneracja  i legalizacja używanych wodomierzy (tzn. takich, których cecha legalizacyjna straciła ważność) na potrzeby MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.” odbyło się w dniu  14 grudnia 2022 r.  o godz. 1O:15.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej podał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :  362 628,00 zł brutto
  1. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Została złożona w terminie.
Lp. Firma (nazwa) łub nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena oferty za realizację przedmiotu zamówienia ( zł ) brutto
1 METERING Anna Moder 98-113 Buczek ul. Parkowa l 362 627,99 zł

 

 

Informacja z otwarcia ofert z przetargu 25/2022 (PDF)

 

 

Skip to content