Szukaj
Logo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25/2022

Działając na podstawie art. 57 pkt.8 przepisów Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., których wartość przekracza wyrażoną

w złotych równowartość kwoty 60 OOO EURO i nie przekracza progów unijnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych ze zm. Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. zawiadamia, że

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 29 listopada 2022 r. na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Spółki pn.:

„Dostawa nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej przystosowanych do współpracy z systemem zdalnego odczytu, mod ułów radiowych, anten, śrubunków, przedłużek , uszczelek, przekładanie modułów radiowych z wodomierzy demontowanych na wodomierze nowe i odkupienie zdemontowanych wodomierzy oraz regeneracja i legalizacja używanych wodomierzy (tzn. tak ich których cecha legalizacyjna straciła ważność) na potrzeby MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.” wybrana została oferta or l złożona przez:

METERING Anna Moder

98-113 Buczek, 
ul. Parkowa 1

Złożona oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia  (SWZ),nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z zapisami rozdziału XV Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), uzyskała najwyższą ilość punktów tj.: 100,00 w kryterium wyboru oferty, którym jest cena oferty brutto.

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Pełna treść dokumentu w pliku (PDF)

Skip to content