Szukaj
Logo

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Jesionowej, Kasztanowej, Modrzewiowej, Wiązowej w Zduńskiej Woli”

O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U

na zadanie pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji

           w ul. Jesionowej, Kasztanowej, Modrzewiowej, Wiązowej

w Zduńskiej Woli”

 

       prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK w Zduńskiej

   Woli Sp. z o.o., których wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 70 000 EURO

       i nie przekracza progów unijnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych z późn. zm.

 

Treść Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.

zamieszczona jest na stronie internetowej zamawiającego: www.mpwikzdw.com.pl

 1. Rodzaj zamawiającego.

Zamawiający sektorowy.

 1. Określenie trybu udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

 1. Adres strony, na której zamieszczona jest Specyfikacja Warunków Zamówienia, udostępniane będą

zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane

z postępowaniem o udzielenie zamówienia :  www.mpwikzdw.com.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

    Liczba zadań: 1

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Jesionowej, Kasztanowej, Modrzewiowej, Wiązowej w Zduńskiej Woli”, w tym:

 1. A) „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Jesionowej w Zduńskiej

Woli”

– kanał kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Ø 200 PVC SN8 litych o długości ok. 81,69 mb,

– odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granic posesji z rur Ø 160 PVC SN8 litych w ilości 5 szt.

o długości ok. 28,33 mb.

 1. B) „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Kasztanowej w Zduńskiej Woli”

– kanał kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Ø 200 PVC SN8 litych o długości ok. 84,72 mb,

– odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granic posesji z rur Ø 160 PVC SN8 litych w ilości 7 szt.

o długości ok. 39,75 mb.

 1. C) „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Modrzewiowej w Zduńskiej Woli”

– kanał kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Ø 200 PVC SN8 litych o długości ok. 71,45 mb,

– odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granic posesji z rur Ø 160 PVC SN8 litych w ilości 4 szt.

o długości ok. 24,13 mb.

 1. D) „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Wiązowej w Zduńskiej Woli”

– kanał kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Ø 200 PVC SN8 litych o długości ok. 85,05 mb,

– odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granic posesji z rur Ø 160 PVC SN8 litych w ilości 6 szt.

o długości ok. 36,88 mb.

     oraz dla całego zakresu:

–   wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z szczegółowym zakresem według dokumentacji

projektowej,

–    wykonanie pełnej wymiany gruntu wraz z zagęszczeniem do uzyskania zgodnego z normą

PN-S-02205 wskaźnika zagęszczenia gruntu,

–    odwodnienie wykopów oraz pasa robót,

–    odtworzenie nawierzchni jezdni zgodnie z wydanymi  decyzjami drogowymi oraz projektem

odtworzenia nawierzchni,

–    wykonanie badań zagęszczenia gruntu przez uprawnione Laboratorium,

–   zajęcie pasa drogowego zgodnie z projektem organizacji ruchu  ( w posiadaniu  Inwestora),

–    zagospodarowanie ziemi z wykopów we własnym zakresie,

–    wyłączenie wszelkich linii elektroenergetycznych na czas wykonywania robót, w zakresie

niezbędnym do ich wykonania. W razie takiej konieczności zlecenie nadzoru i wykonanie prac pod

nadzorem gestorów istniejących sieci,

–    wykonanie płukania kanału i inspekcji telewizyjnej po jego realizacji,

–    zapewnienie stałej obsługi geodezyjnej,

–    wytyczenie geodezyjne trasy i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

–    udzielenie rocznej gwarancji na nawierzchnię z tłucznia i prowadzenie w tym czasie jej konserwacji,

–    uporządkowanie terenu budowy,

–    ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu  zamówienia, a nie

wyszczególnionych przez zamawiającego,

–   pełnienie nadzoru archeologicznego w razie takiej potrzeby.

Uwaga: Na studniach kanalizacyjnych należy zastosować włazy żeliwne typu ciężkiego D400 o wysokości min. 150 mm z wklejoną wkładką tłumiącą.   

 1. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 5 miesięcy od dnia przekazania terenu

budowy.

 1. Przygotowanie ofert.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce) z napisem:

„Oferta na wykonanie zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji

w ul. Jesionowej, Kasztanowej, Modrzewiowej, Wiązowej w Zduńskiej Woli”.

Nie otwierać przed dniem 15.12.2023 r.  godzina 1015.

 1. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zduńskiej Woli przy ulicy Królewskiej 15

w sekretariacie Spółki ( I piętro ) do dnia 15.12.2023 r. do godziny 1000.

Ofertę można złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem kuriera.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.

    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i

Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., ul. Królewska 15,   98-220 Zduńska Wola

( sala konferencyjna w podwórzu firmy )  w dniu 15.12.2023 r. o godzinie 1015.

 1. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 13.01.2024 r.  Bieg terminu związania

ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

 1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia:

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1.     a)  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 13 ust. 1 Regulaminu oraz przesłanek w pkt VII SWZ.

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

z postępowania na druku załączonym do specyfikacji ( Załącznik Nr 1 do SWZ ).

 1.     b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 11 ust. 3 Regulaminu.

2) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu, o których mowa dotyczące:

 1. a) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów,

– za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu na druku załączonym do specyfikacji ( Załącznik Nr 2 do SWZ ),

 1. b) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

– Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał aktualny dokument dopuszczający do obrotu

prawnego w zakresie objętym zamówieniem.

 1. c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

– Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał minimalny roczny obrót w obszarze

objętym zamówieniem w wysokości 500 000,00 zł brutto w ostatnich 3 latach obrotowych oraz

aby  posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną co najmniej

500 000,00 zł.

 1.   d)  zdolności technicznej i zawodowej;

– Wykonawca musi dysponować osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą,

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych posiadać co

najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi z zakresu inżynierii

sanitarnej, w tym przynajmniej przy dwóch zamówieniach obejmujących budowę sieci kanalizacji

sanitarnej lub deszczowej o średnicy nie mniejszej niż 200 mm i długości co najmniej 500 mb każda

oraz posiadać aktualne na dzień złożenia ofert zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby

Inżynierów Budownictwa.

– Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe umożliwiające realizacje

zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. wybudował w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym

okresie) co najmniej trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej lub

deszczowej o średnicy nie mniejszej niż 200 mm i długości niemniejszej niż 500 mb każda.

Za ukończone roboty budowlane zamawiający  uważa roboty, dla których wystawiono i podpisano

Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego.

 1. Kryteria oceny ofert.

Kryterium „cena” – waga kryterium 90 pkt

Kryterium „okres udzielonej gwarancji” – waga kryterium 10 pkt

 1. Wadium.

1) Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 19 300,00 zł

(słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta złotych 00/100).

2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 1. a) pieniądzu;
 2.     b) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

 1. c) gwarancjach bankowych;
 2. d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek zamawiającego :

nr 25 1240 3305 1111 0000 2935 7123 w Banku PEKAO S.A. I Oddział/Zduńska Wola.

Tytuł wpłaty: „Wadium-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji

w ul. Jesionowej, Kasztanowej, Modrzewiowej, Wiązowej w Zduńskiej Woli”.

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dokumentu należy dołączyć

do oferty.

3) Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 15.12.2023 r.

     godzina 1000.  

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek zamawiającego.

 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

      Zamawiający nie przewiduje udzielania takich zamówień.

 1. Unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach

określonych w art. 58 Regulaminu.

 1.     Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

 1. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie

wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

Załączniki:

Projekty na poszczególne odcinki (archiwum ZIP) :

Dokumenty w formacie PDF:

Załączniki w wersji edytowalnej DOC:

 

 

Skip to content