Szukaj
Logo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRZYCZEPY CIĘŻAROWEJ NIEWIADÓW B 1400

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRZYCZEPY             CIĘŻAROWEJ NIEWIADÓW B 1400

               

 

Zarząd  Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli

Spółka z o.o. z siedzibą  przy ulicy Królewskiej 15 98-220 Zduńska Wola ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż :

 

 • Przyczepa ciężarowa Niewiadów typ B 1400, rok produkcji 2005, dopuszczalna ładowność 965 kg

        

Sprzedawaną  przyczepę można oglądać na terenie siedziby MPWiK w Zduńskiej Woli

 1. Królewska 15 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym

 

Bliższych informacji o przetargu udziela Bogusław Przytuła

tel. 43 823-31-97 wewnętrzny 41 lub komórkowy 667 908 900

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

 

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 07.04.2023 r. do godz. 11.00 w

Sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli

Spółka z o.o.  ul. Królewska 15 98-220 Zduńska Wola ( I piętro)  w

zamkniętych kopertach  z dopiskiem „ PRZETARG OFERTOWY NA  SPRZEDAŻ

PRZYCZEPY CIĘŻAROWEJ NIEWIADÓW B 1400

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

 

 1. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać :
 2.    a) nazwisko i imię (lub firmę) oferenta,   nr
 3.    b) adres zamieszkania oferenta bądź siedziby przedsiębiorcy,  nr
 4.    c) cenę oferowaną za przedmiot przetargu
 5.    d) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu  przetargu i  nie wnosi zastrzeżeń
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2023 r. o godz. 11.15 w siedzibie

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.

 1. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola (sala konferencyjna w podwórzu firmy)
 2. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował cenę najwyższą spośród złożonych ofert lecz

nie mniejszą niż 6000,00 zł (słownie sześć tysięcy złotych w tym zawarty jest

      podatek VAT 23%) za przyczepę i złożył wszystkie wymagane dokumenty.

 1. W przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, sprzedającemu

przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania

którejkolwiek z ofert.

 1. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 14 dni od dnia

poinformowania go o wygranej przetargu.

 1. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
 2. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 3. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan przyczepy objętej przetargiem.

ani nie odpowiada za wady ukryte.

 1. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie w wersji papierowej zamieszczone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki

98-220 Zduńska Wola , ul. Królewska 15.

 

Szczegóły przetargu (PDF)

Skip to content