Szukaj
Logo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na zadanie pn.: „Dostawa nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej przystosowanych do współpracy z systemem zdalnego odczytu wraz z wyposażeniem, odkupienie zdemontowanych wodomierzy oraz regeneracja i legalizacja używanych wodomierzy na potrzeby MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.”

O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U

na zadanie pn.: „Dostawa nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej przystosowanych do współpracy z systemem zdalnego odczytu wraz z wyposażeniem, odkupienie zdemontowanych wodomierzy oraz regeneracja i legalizacja używanych wodomierzy na potrzeby MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.”

prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., których wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 70000 EURO i nie przekracza progów unijnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych ze zm.

Treść Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.

zamieszczona jest na stronie internetowej zamawiającego: www.mpwikzdw.com.pl

 1. Rodzaj zamawiającego.
  Zamawiający sektorowy
 2. Określenie trybu udzielenia zamówienia.
  Przetarg nieograniczony
 3. Adres strony, na której zamieszczona jest Specyfikacja Warunków Zamówienia, udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.mpwikzdw.com.pl
 4. Opis przedmiotu zamówienia.

a. Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej przystosowanych do współpracy z systemem zdalnego odczytu w ilości łącznej 4040 sztuk w tym:

wodomierzy ø 15   = 330 szt.
wodomierzy  ø 20  = 3200 szt.
wodomierzy  ø 25  = 170 szt.
wodomierzy  ø 32  = 90 szt.
wodomierzy  ø 40  = 180 szt.
wodomierzy  ø 50  = 30 szt.
wodomierz    ø 65  = 5 szt.
wodomierzy  ø 80  = 25 szt.
wodomierzy  ø 100 = 10 szt.

b. Dostawa przedłużek do wodomierzy ø 20 w ilości:
L-30 = 30 szt.
L-60 = 30 szt.

c. Dostawa śrubunków w ilości łącznej 430 kpl. ( tj. 860 szt.):
ø 15 = 50 kpl. (100 szt.)
ø 20 = 300 kpl.(600 szt.)
ø 25 = 30 kpl. (60 szt.)
ø 32 =  20 kpl. (40 szt.)
ø 40 =  30 kpl. (60 szt.)

d. Dostawa uszczelek w ilości łącznej 7940 szt.:
ø 15 = 660 szt.
ø 20 = 6400 szt.
ø 25 = 340 szt.
ø 32 = 180 szt.
ø 40 = 360 szt.

e. Odkupienie zdemontowanych wodomierzy bez względu na producenta i stan techniczny po ich demontażu w ilości łącznej 3597 sztuk w tym:
wodomierzy ø 15  = 330 szt.
wodomierzy  ø 20  = 3200 szt.
wodomierzy  ø 25  = 20 szt.
wodomierzy  ø 32  = 10 szt.
wodomierzy  ø 40  = 20 szt.
wodomierzy  ø 50  =  5 szt.
wodomierzy  ø 65  =  2 szt.
wodomierzy  ø 80  =  5 szt.
wodomierzy  ø 100 = 5 szt.

f. Regeneracja i legalizacja używanych wodomierzy MVN firmy Maddalena oraz ultradźwiękowych SC7 w ilości 52 szt. w tym:
wodomierz Maddalena MVN Ø 25 = 150 szt.
wodomierz Maddalena MVN Ø 32 = 80 szt.
wodomierz Maddalena MVN Ø 40 = 160 szt.
wodomierz ultradźwiękowy SC7 Ø 50  = 25 szt.
wodomierz ultradźwiękowy SC7 Ø 65  = 2 szt.
wodomierz ultradźwiękowy SC7 Ø 80  = 20 szt.
wodomierz ultradźwiękowy SC7 Ø 100 = 5 szt.

g. Sukcesywna dostawa modułów radiowych, anten pasywnych do modułów:
modułów radiowych = 300 szt.
anten pasywnych do modułów = 100 szt.

h. Demontaż modułów radiowych z wodomierzy przeznaczonych do sprzedaży i regeneracji oraz ich ponowny montaż na wodomierzach nowych lub regenerowanych w ilości 3000 szt.

 1. Termin wykonania zamówienia.
  Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie według potrzeb zamawiającego w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 2. Przygotowanie ofert.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce) z napisem: „Oferta na wykonanie zadania: – Dostawa nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej przystosowanych do współpracy z systemem zdalnego odczytu wraz z wyposażeniem, odkupienie zdemontowanych wodomierzy oraz regeneracja i legalizacja używanych wodomierzy na potrzeby MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.”. Nie otwierać przed dniem 28.03.2024 r.  godzina 1015. Ofertę można złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem kuriera.

 1. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zduńskiej Woli przy ulicy Królewskiej 15 w sekretariacie Spółki ( I piętro ) do dnia 28.03.2024 r. do godziny 1000. Ofertę można złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem kuriera.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i   Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., ul. Królewska 15,   98-220 Zduńska Wola ( sala konferencyjna w podwórzu firmy )  w dniu 28.03.2024 r. o godzinie 1015.

 1. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 26.04.2024 r.  Bieg terminu związania  ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

 1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia:

a. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 13 ust. 1 Regulaminu, przesłanek w pkt VII SWZ oraz art.. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na druku załączonym do niniejszej specyfikacji ( Załącznik Nr 4 do SWZ )
 • spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 11 ust. 3 Regulaminu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

b. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa dotyczące:

 • posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do niniejszej specyfikacji ( Załącznik Nr 5 do SWZ )
 • zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zawiera – oświadczenie Wykonawcy – wg Załącznika Nr 5 do SWZ.
 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zawiera – oświadczenie Wykonawcy – wg Załącznika Nr 5 do SWZ.
 • zdolności technicznej i zawodowej;

c. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem udokumentowanego doświadczenia z  wykonania, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej dwóch dostaw  wodomierzy głównych do wody zimnej wraz z modułami radiowymi o wartości  minimum 100 000,00 zł brutto każda. (Załącznik Nr 6 do SWZ).  Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy wykazane przez wykonawcę w Załączniku Nr 6 zostały wykonane lub są wykonywane należycie –  referencje, poświadczenia.

d. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

e. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (Załącznik Nr 7 do SWZ)

f. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 13 ust. 1 Regulaminu, przesłanek w pkt VII SWZ oraz art.. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

g. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na zasobach których wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

 • zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 • zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie c.

h. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1206) (Załącznik Nr 10 do SWZ).

 

 1. Informacja o przewidywanych środkach przedmiotowych.

Do oferty w dniu jej składania należy załączyć poniżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe:

 1. karty katalogowe z których jednoznacznie wynika typ konstrukcji wodomierzy, ich parametry techniczne i użyte materiały. Załączone opisy i karty katalogowe muszą umożliwiać  sprawdzenie spełnienia warunków i cech dostawy, opisanych w punkcie opisu przedmiotu  zamówienia, producenta wodomierzy potwierdzające dane metrologiczne wodomierzy.  Dołączone karty katalogowe muszą być sporządzone w języku polskim.
 2. każdy wykonawca (jeżeli nie jest producentem) zobowiązany jest załączyć do oferty dokument autoryzacji oraz gwarancji dostaw wystawiony przez producenta oferowanych wodomierzy.
 3. wykonawca musi załączyć do oferty informację o najbliższym punkcie serwisowym oferowanych wodomierzy.
 4. atest z Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dopuszczający wyrób do stosowania w kontakcie z wodą pitną.
 5. zaświadczenie, że wyroby posiadają dopuszczenie Głównego Urzędu Miar i spełniają wymagania normy PN-EN 14154.

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki

dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym

terminie.

 1. Kryteria oceny ofert.

Kryterium „cena” – waga kryterium 100 pkt

 1. Wadium

a. Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 23 000,00 zł(słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)

b. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 • pieniądzu,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,

c. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek zamawiającego nr 25 1240 3305 1111 0000 2935 7123 w Banku PEKAO S.A. I Oddział/Zduńska Wola. Tytuł wpłaty: „Wadium-            Dostawa nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej przystosowanych do współpracy z systemem zdalnego odczytu wraz z wyposażeniem, odkupienie zdemontowanych wodomierzy oraz       regeneracja i legalizacja używanych wodomierzy na potrzeby MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.”.

d. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty.

e. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 28.03.2024 r. godzina 1000.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek zamawiającego.

 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielania takich zamówień.

 1. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 58 Regulaminu.

Zduńska Wola, dnia 13 marca 2024 r.

Załączniki:

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Wzór umowy

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki – wersja edytowalna

Skip to content