Szukaj
Logo

Otwarcie ofert na zadanie nr ref. 15/2024

Otwarcie ofert na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania: Montaż odnawialnego źródła ciepła dla budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Opiesinie wraz z jego częścią termomodernizacyjną oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego” odbyło się w dniu 12.06.2024 r. o godz. 10:15.

Zduńska Wola, dn. 12.06.2024 r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 15/2024

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Szanowni Państwo

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. działając na podstawie art. 53 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 70 000 Euro i nie przekracza progów unijnych

w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych z późn. zm.  przekazuje następujące informacje:

  1. Otwarcie ofert na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania: Montaż odnawialnego źródła ciepła dla budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Opiesinie wraz z jego częścią termomodernizacyjną oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego” odbyło się w dniu 12.06.2024 r. o godz. 10:15.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej podał kwotę jaką

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 631 279,36 zł  brutto

  1. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:    

Oferta

  Nr

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy       Cena oferty

      w (zł) brutto

Deklarowany

przez wykonawcę

okres gwarancji

1. F.H.U. „MONTER”

mgr inż. Zbigniew Cybulski

98-200 Sieradz

ul. Wojska Polskiego 145

   981 540,00 zł           5  lat

 

Termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Dokument w PDF

 

Skip to content