Szukaj
Logo

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania: Montaż odnawialnego źródła ciepła dla budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Opiesinie wraz z jego częściową termomodernizacją oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego”,

Zduńska Wola, dn.17.06.2024 r.

 

              ZAWIADOMIENIE

           O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania: Montaż odnawialnego źródła ciepła dla budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Opiesinie wraz z jego częściową termomodernizacją oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego”,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych  równowartość kwoty 70 000 EURO i nie przekracza progów unijnych w rozumieniu ustawy z dnia

11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych ze zm. obowiązującego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 15/2024

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. na podstawie art. 58 ust. 1, pkt. 2) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK w Zduńskiej Woli Spółka z o.o., których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 70 000 Euro i nie przekracza progów unijnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych

ze zm., zawiadamia iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 58 ust. 1, pkt. 2) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ zaoferowana kwota  brutto 981 540,00  zł w złożonej ofercie przewyższa w sposób znaczący kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę brutto 631 279,36 zł.

Dokument w PDF

Skip to content