Szukaj
Logo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji w ul. Strzeleckiej i ul. Poprzecznej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Zduńskiej Woli”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji w ul. Strzeleckiej i ul. Poprzecznej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Zduńskiej Woli”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 18/2023

Działając na podstawie art. 57 ust.8 przepisów  Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., których wartość przekracza wyrażonąw złotych równowartość kwoty 70 000 EURO i nie przekracza progów unijnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych z późn. zm. Zamawiający –  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 12 października 2023 r. na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji w ul. Strzeleckiej i ul. Poprzecznej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Zduńskiej Woli”

wybrane zostały jako najkorzystniejsze oferty złożone przez następujących Wykonawców:

Oferta Nr 2 złożona przez:

INSTAL-SYSTEM  Roman Torzewski

Klementów 1A,   99-200 Poddębice

na Część I – Zadanie 1.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Zduńskiej Woli” oraz

Oferta Nr 3 złożona przez:

HYDROMAK Spółka z o.o.

98-220 Zduńska Wola,  Poręby 26B

na Część II – Zadanie 2.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji w ul. Strzeleckiej w Zduńskiej Woli”

Złożone oferty spełniają wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), nie podlegają odrzuceniu oraz zgodnie z zapisami rozdziału XV SWZ uzyskały w łącznej punktacji na poszczególne zadania najwyższą ilość punktów tj.: po 100,00 w tym:

–  w kryterium: cena oferty brutto = 90 pkt.

–  w kryterium: okres udzielonej gwarancji = 10 pkt.

Wykonawcy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu na dwa zadania zostały złożone 3 oferty, których punktacja przedstawia się następująco:

Część I – Zadanie 1.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Zduńskiej Woli”

Oferta Nr 3 złożona przez:

HYDROMAK  Spółka z o.o.

98-220 Zduńska Wola,  Poręby 26B

uzyskała w łącznej punktacji 97,55 pkt.

w tym:

–  w kryterium: cena oferty brutto = 87,55 pkt.

–  w kryterium: okres udzielonej gwarancji = 10,00 pkt.

Dokument w wersji PDF

Skip to content