Szukaj
Logo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Jesionowej, Kasztanowej, Modrzewiowej, Wiązowej w Zduńskiej Woli

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Jesionowej, Kasztanowej, Modrzewiowej, Wiązowej w Zduńskiej Woli” .

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 28/2023

 

Działając na podstawie art. 57 ust.8 przepisów Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., których wartość przekracza wyrażoną

w złotych równowartość kwoty 70 000 EURO i nie przekracza progów unijnych w rozumieniu ustawy

z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych z późn. zm. Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. zawiadamia, że

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01 grudnia 2023r. na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Spółki pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Jesionowej, Kasztanowej, Modrzewiowej, Wiązowej w Zduńskiej Woli” wybrana została jako najkorzystniejsza

oferta nr 2 złożona przez:

HYDROMAK Spółka z o.o.

98-220 Zduńska Wola

Poręby 26B

Złożona oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),

nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z zapisami rozdziału XV SWZ uzyskała w łącznej punktacji najwyższą ilość punktów spośród złożonych ofert tj.: 100,00

w tym:

–  w kryterium: cena oferty brutto – 90 pkt.

–  w kryterium: okres gwarancji – 10 pkt.

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono jeszcze 1 ofertę, która

w kryterium oceny ofert otrzymała następującą ilość punktów:

 

Oferta

Numer

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Ilość punktów

w kryterium „cena” (brutto)

Ilość punktów w kryterium „okres gwarancji” Ilość punktów  

ŁĄCZNIE

1. RAWO Infrastruktura Sp. z o.o.

ul. Targowa 35

90-043 Łódź

 

71,14 pkt.

 

   10 pkt.

 

  81,14 pkt.

 

 

Środki ochrony prawnej

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów  Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK w Zduńskiej Woli

Sp. z o.o., których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 70 000 EURO i nie przekracza progów unijnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych z późn. zm. przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w rozdziale 7 Regulaminu.

Dokument w pliku PDF

Skip to content