Szukaj
Logo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa tłoczni ścieków wraz z zasilaniem eNN oraz budowa placu manewrowego, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa odcinka sieci wodociągowej”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa tłoczni ścieków wraz z zasilaniem eNN oraz budowa placu manewrowego, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa odcinka sieci wodociągowej”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 16/2023

 

Działając na podstawie art. 57 pkt.8 przepisów  Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., których wartość przekracza wyrażoną

w złotych równowartość kwoty 70 000 EURO i nie przekracza progów unijnych w rozumieniu ustawy

z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych z późn. zm. Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. zawiadamia, że

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 27 września 2023 r. na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Spółki pn.: „Budowa tłoczni ścieków wraz z zasilaniem eNN oraz budowa placu manewrowego, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa odcinka sieci wodociągowej” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez:

PROINVEST Sp. z o.o.

ul. Stanisława Kamińskiego 40

63-900 Rawicz.

Złożona oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),

nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z zapisami rozdziału XV SWZ uzyskała w łącznej punktacji najwyższą ilość punktów tj.: 100,00 pkt.

w tym:

–  w kryterium: cena oferty brutto – 90 pkt.

–  w kryterium: okres gwarancji – 10 pkt.

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

 

 

                            Środki ochrony prawnej

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów  Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK w Zduńskiej Woli

Sp. z o.o., których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 70 000 EURO i nie przekracza progów unijnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych z późn. zm. przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w rozdziale 7 Regulaminu.

Dokument w wersji PDF

Skip to content