Szukaj
Logo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu 37/2022

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji przy ul.Słonecznej w Zduńskiej Woli”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 37/2022

Działając na podstawie art. 57 pkt.8 przepisów Regulaminu udzielania zamówi sektorowych przez MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o„ których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 OOO EURO i nie przekracza progów unijnych w rozumieniu ustawy z dnia 1 1 września 2019 roku prawo zamówień publicznych ze zm . Zamawiacy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 16 listopada 2022 r. na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Spółki pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji w u l. Słonecznej w Zduńskiej Woli

wybrana została jako najkorzystniejsza oferta n r1 złożona przez: HYDROMAK Spółka z o.o. , 98-220, Zduńska Wola, Poręby 268

Więcej na zamieszczonym pliku (PDF)

Skip to content