Szukaj
Logo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Piniowej, Magnoliowej, Platanowej, Cedrowej i Kalinowej w Zduńskiej Woli”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 05/2023

 

Działając na podstawie art. 57 ust.8 przepisów  Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO i nie przekracza progów unijnych w rozumieniu ustawy

z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych ze zm. Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. zawiadamia, że

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 15 marca 2023 r. na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki

pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Piniowej, Magnoliowej, Platanowej, Cedrowej i Kalinowej w Zduńskiej Woli”

wybrana została jako najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez:

RAWO Infrastruktura Sp. z o.o.

  1. Targowa 35

90-043 Łódź

na obydwa zadania tj.:

Część I – Zadanie 1: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji

w ul. Piniowej, Magnoliowej, Platanowej w Zduńskiej Woli”

Część II – Zadanie 2: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji

w ul. Cedrowej i Kalinowej w Zduńskiej Woli”.

Złożona oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),

nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z zapisami rozdziału XV SWZ uzyskała w łącznej punktacji najwyższą ilość punktów tj.: po 100,00 pkt. na każde zadanie w tym:

–  w kryterium: cena oferty brutto – 90 pkt.

–  w kryterium: okres udzielonej gwarancji – 10 pkt.

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu

z postępowania.

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została złożona jeszcze 1 oferta przez:

HYDROMAK  Spółka z o.o.

98-220 Zduńska Wola,  Poręby 26B

która w kryterium oceny ofert otrzymała następującą ilość punktów:

Część I – Zadanie 1 w łącznej punktacji 96,87 pkt. w tym:

–  w kryterium: cena oferty brutto – 86,87 pkt.

–  w kryterium: okres udzielonej gwarancji – 10,00 pkt.

Część II – Zadanie 2  w łącznej punktacji 89,92 pkt. w tym:

–  w kryterium: cena oferty brutto – 79,92 pkt.

–  w kryterium: okres udzielonej gwarancji – 10,00 pkt.

Dokument do pobrania (PDF)

 

Środki ochrony prawnej

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów  Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK w Zduńskiej Woli

Sp. z o.o., których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO i nie przekracza progów unijnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień  publicznych ze zm. przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w rozdziale 7 Regulaminu.

Skip to content