Szukaj
Logo

O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U

na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania: Montaż odnawialnego źródła ciepła dla budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Opiesinie wraz z jego częściową termomodernizacją oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego”

Nr  referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 20/2024

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w Zduńskiej Woli Spółka  z o.o.

98-220 Zduńska Wola,   ul. Królewska 15

tel. 43  823-31-97,  43 823-48-95,  fax: 43 823-24-06

 

O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U

na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania: Montaż odnawialnego źródła ciepła dla budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Opiesinie wraz z jego częściową termomodernizacją oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego”   

prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK w Zduńskiej

Woli Sp. z o.o., których wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 70 000 EURO

i nie przekracza progów unijnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych z późn. zm.

 

Treść Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.

zamieszczona jest na stronie internetowej zamawiającego: www.mpwikzdw.com.pl

 1. Rodzaj zamawiającego.

Zamawiający sektorowy

 1. Określenie trybu udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony, na której zamieszczona jest Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), udostępniane

będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane

z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  www.mpwikzdw.com.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Liczba zadań: 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i zgłoszenia zamiaru wykonania

robót budowlanych i instalacyjnych (o ile będzie wymagane) oraz wykonanie prac związanych z

modernizacją źródła ciepła, wymiany oświetlenia i wykonaniu izolacji ściany wewnętrznej dla budynku

Stacji Uzdatniania Wody nr 1 położonego Opiesin 39A, 98-220 Zduńska Wola, działka nr ewid. 160/1;

285/1.

Zamówienie obejmuje:

    1) etap I

– Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi Programu Funkcjonalno-Użytkowego

zwanym (PFU) oraz zapisami II Części SWZ – Wzór umowy.

– Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa.

– O ile okaże się to konieczne uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów w tym

wykonanie niezbędnych ekspertyz i opinii.

– Uzyskanie pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia

(art. 30 Prawo budowlane) o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy.

– Pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja winna obejmować również te elementy, które nie są bezpośrednio związane z

planowanymi do wykonania robotami budowlano-instalacyjnymi, a są niezbędne do spełnienia wymagań

obowiązujących przepisów w tym p-poż, bezpieczeństwa przebywania ludzi i warunków higieniczno-

sanitarnych.

Dokumentacja projektowa winna zostać wykonana w ilości 3 egzemplarzy w zakresie uwzględniającym

specyfikę robót budowlanych, charakter obiektu oraz stopień skomplikowania, według wymagań

zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz z aktami wykonawczymi do ustawy, w szczególności

doprecyzowanymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.).

   2) etap II

 1. a) Modernizację zasilania budynku w ciepło w tym:

– Zakup, dostawę, montaż nowego źródła ciepła- sprężarkowej pompy ciepła typu woda/woda o mocy

 1. 75 kW pokrywającego projektowe obciążenie cieplne budynku wynoszące 72,82 kW pracujące

w układzie monowalentnym z dolnym źródłem ciepła w postaci wody wodociągowej. Wymaga się

pozostawienie istniejącego kotła, jako źródła awaryjnego, w tym celu należy wykonać podłączenie

hydrauliczne pozwalające na jego włączenie dla zapewnienia ciągłości pracy obiektu (zanik dostawy

energii elektrycznej). Montaż licznika wyprodukowanej ilości ciepła oraz licznika energii elektrycznej

na obwodzie zasilania pompy.

– Wykonanie kompletnej technologii centrali ciepła z zapewnieniem wymaganych warunków pracy źródła

( w tym między innymi dobór wielkości bufora o pojemności ok. 1000 litrów oraz zapewnieniem

wymaganych przepływów po stronie pierwotnej i wtórnej).

– Dostosowanie pomieszczenia centrali do wymagań przepisów w tym wielkość pomieszczenia,

zapewnienie wymaganej wentylacji.

– Demontaż istniejącej instalacji grzewczej.

– Montaż nowej instalacji c.o. z nowymi rurociągami w całym obiekcie wyposażonej w grzejniki stalowe

płytowe w liczbie 25 szt., na gałązkach zasilających należy zamontować automatyczne zawory

regulacyjne wyposażone w głowice termostatyczne, w pomieszczeniach biurowych należy zastosować

głowice elektroniczne z możliwością zdalnego sterowania za pomocą aplikacji mobilnej.

– Modernizacja instalacji c.w.u. poprzez wymianę podgrzewaczy c.w.u.

 1. b) Ocieplenie ściany wewnętrznej oddzielającej halę filtrów od pomieszczeń biurowych. Do wykonania

85,26 m2. Ocieplenie należy wykonać od strony hali filtrów, grubość materiału izolacyjnego 8 cm

EPS 70-040.

 1. c) Modernizację układu oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę opraw oświetlenia podstawowego,

które dotychczas nie zostało wymienione na źródła typu LED. W ramach zadania należy zdemontować

istniejące 82 oprawy ze źródłami w postaci świetlówek fluorescencyjnych, opraw rtęciowych oraz

źródeł żarowych oraz zamontować nowe 82 źródła typu LED.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku Nr 12 do SWZ – Program

Funkcjonalno-Użytkowy, zwanym (PFU).

 

 1. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie:

 1. a) dla zaprojektowania inwestycji: 2 miesiące od dnia podpisania umowy
 2. b) dla wykonania robót budowlanych i instalacyjnych: 3 miesiące od daty zatwierdzenia przez

zamawiającego dokumentacji projektowej.

 1. Przygotowanie ofert.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce) z napisem:

„Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania Montaż

odnawialnego źródła ciepła dla budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Opiesinie wraz z jego częściową

termomodernizacją oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego”.

Nie otwierać przed dniem 05.07.2024 r.  godzina 10.15.

 1. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zduńskiej Woli przy ulicy Królewskiej 15

w sekretariacie Spółki ( I piętro ) do dnia 05 lipca 2024 r. do godziny 10.00.

Ofertę można złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem kuriera.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.

    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i

Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., ul. Królewska 15,   98-220 Zduńska Wola

( sala konferencyjna w podwórzu firmy ) w dniu 05 lipca 2024 r. o godzinie 10.15.

 

 

 1. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 03.08.2024 r.  Bieg terminu związania

ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym terminu związania

ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

 1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 13 ust. 1 Regulaminu oraz przesłanek w pkt VII SWZ

oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa

narodowego.

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do

wykluczenia z postępowania na druku załączonym do niniejszej specyfikacji ( Załącznik Nr 1 do

SWZ )

 1. b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 11 ust. 3 Regulaminu, o ile

zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu, o których mowa dotyczące:

 1. a) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów;

Za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu na druku załączonym do niniejszej specyfikacji ( Załącznik Nr 2 do SWZ );

 1. b) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

–  Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał aktualny dokument dopuszczający do obrotu

prawnego w zakresie objętym zamówieniem.

 1. c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

– Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał minimalny roczny obrót w obszarze

objętym zamówieniem w wysokości minimum 500 000,00 zł brutto w ostatnich 3 latach

obrotowych ( każdy rok) oraz aby  posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę

gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w

postępowaniu opisane w pkt 10.2.c) musi spełniać w całości co najmniej jeden z tych

wykonawców.

 1. d) zdolności zawodowej i doświadczenia;

– Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe oraz w zakresie

doświadczenia, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), zrealizował co

najmniej 1 robotę budowlaną o wartości  min. 100 000,00 zł brutto, polegającą na montażu

co najmniej jednej pompy ciepła typu woda/woda o mocy ok. 75 kW pracującą w układzie

monowalentnym z dolnym źródłem ciepła w postaci wody wodociągowej lub co najmniej jednej

pompy ciepła solanka/woda o mocy ok. 75 kW z dolnym źródłem w gruncie.

3) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe oraz w zakresie

doświadczenia, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje osobami posiadającymi

wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi.

4) Celem potwierdzenia realizacji zadań, o których mowa w pkt. 10.2.d), wykonawca przedłoży wykaz

stanowiący Załącznik Nr 5 do SWZ. Celem potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa

w pkt. 10.3, wykonawca przedłoży wykaz stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej warunek opisany w pkt. 10.2.d) musi spełniać w całości co

najmniej jeden z wykonawców, warunek opisany w pkt. 10.3 wykonawcy mogą spełniać łącznie.

 1. Informacja o przewidywanych środkach przedmiotowych.

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

 1. Kryteria oceny ofert.

Kryterium „cena” – waga kryterium 90 pkt

Kryterium „okres udzielonej gwarancji” – waga kryterium 10 pkt

W kryterium „cena” oferta będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto  podanej przez  wykonawcę w

Formularzu oferty. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów obliczoną

ze wzoru:

Cn

KC = —— x 90  pkt

Cob

gdzie :

KC – ilość punktów przyznanych wykonawcy

Cn – najniższa zaoferowana cena brutto

Cob – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

 

W kryterium „okres udzielonej gwarancji” oferta otrzyma następującą ilość punktów:

– Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru

robót.

– Za każdy 1 rok udzielonej gwarancji, powyżej 3 lat, wykonawca otrzyma 5,0 pkt.

– Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać wykonawca wynosi 10,00 pkt w przypadku

zaoferowania gwarancji w okresie 5 lub więcej lat powyżej minimalnego okresu gwarancji, tj. 3 lat.

– W przypadku zaoferowania minimalnego okresu gwarancji, tj. 3 lat, wykonawca otrzyma 0 pkt.

– W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż wymagany lub niezaoferowania w ogóle

gwarancji oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 55 ust.1 pkt 2 Regulaminu.

Wykonawca w ofercie wpisuje tylko pełny okres udzielonej gwarancji .

Słowo „pełny” oznacza liczbę całkowitą.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P)

wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + G

gdzie:

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

C– liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres udzielonej gwarancji”

 1. Wadium.

1) Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 265,00 zł

(słownie: dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 00/100)

2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 1. a) pieniądzu;
 2. b) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

 1. c) gwarancjach bankowych;
 2. d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek zamawiającego :

nr 25 1240 3305 1111 0000 2935 7123 w Banku PEKAO S.A. I Oddział/Zduńska Wola.

Tytuł wpłaty: „Wadium-„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla

zadania: Montaż odnawialnego źródła ciepła dla budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Opiesinie

wraz z jego częściową termomodernizacją oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego”.

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dokumentu należy dołączyć

do oferty.

3) Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 05 lipca 2024 r.

       godzina 10.00.  

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek zamawiającego.

 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

      Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.

 1. Unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach

określonych w art. 58 Regulaminu.

 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

 1. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie

wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zduńska Wola, dnia 17 czerwca 2024 r.

Załączniki:

Przetarg 20.2024 – wersja PDF

Specyfikacja zamówienia (SWZ) – wersja PDF

Wzór umowy – wersja PDF

Załącznik do SWZ – wersja DOC

Skip to content