Szukaj
Logo

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO DYREKTORA TECHNICZNEGO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o. o. informuje, że oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i adresem e-mail/numerem telefonu oraz dopiskiem ,,Rekrutacja na stanowisko dyrektora technicznego" w terminie do 12.07.2024 do godziny 12.00 wysyłając na adres: ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola lub osobiście w sekretariacie MPWiK w Zduńskiej Woli. Kliknij po więcej informacji.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o. o.

OGŁASZA REKRUTACJE NA STANOWISKO DYREKTORA TECHNICZNEGO

Zadania Dyrektora Technicznego:

 1. Kierowanie i nadzór nad funkcjonowaniem ujęć wody, oczyszczalni ścieków oraz działem technicznym i sieci wodociągowo kanalizacyjnej.
 2. Kierowanie całością spraw dotyczących technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wody oraz eksploatacji.
 3. Nadzór nad realizacja zadań techniczno – eksploatacyjnych, inwestycyjnych i uzdatniania wody oraz eksploatacji obiektów.
 4. Czuwanie nad działalnością związaną z utrzymaniem w należytym stanie technicznym majątku Spółki w zakresie sobie podległym.

I  etap – składanie dokumentów

Do rekrutacji możne przystąpić osoba, która posiada wykształcenie wyższe kierunkowe.

Oferty osób przystępujących do rekrutacji muszą zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do rekrutacji -list motywacyjny
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym (wymagane doświadczenie)

c. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, 0 którym mowa w lit. b: świadectwa pracy,   zaświadczenia   0 zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

d. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,

Ponadto  kandydat  powinien  złożyć  oświadczenie,   ze  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie   danych osobowych i zapoznał się z klauzulą informacyjną o następującej treści:

’Wskazuję że zapoznałem się z zawartą powyżej informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych i jednocześnie przez złożenie podpisu pod  niniejszym oświadczeniem, oznajmiam, akceptuję oraz zrozumiałem/łam jej treść.

 

II   etap – rozmowa rekrutacyjna

O terminie  i  miejscu  przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego  kandydaci  zostaną powiadomieni indywidualnie. Na spotkanie zostaną zaproszone wybrane osoby. Przed przystąpieniem  do rozmowy  z kandydatem  Zarząd  ma prawo  żądać od kandydata dowodu osobistego lub innego dokumentu przytwierdzającego jego tożsamość.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i adresem e-mail/numerem telefonu oraz dopiskiem ,,Rekrutacja na stanowisko dyrektora technicznego” w terminie do 12.07.2024 do godziny 12.00 wysyłając na adres: ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola lub osobiście w sekretariacie MPWiK w Zduńskiej Woli Spółka z o. o.

Adres   e-mailowy/   nr   telefonu   jest   niezbędny   w   celu   powiadomienia    o  terminie   i  miejscu przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego. W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu MPWiK w Zduńskiej Woli Spółka z o. o.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone  własnoręcznym podpisem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy, że w celu podejmowania czynności związanych z procedurą rekrutacji na stanowisko dyrektora MPWiK w Zduńskiej Woli Spółka z o. o. , przetwarzany dane osobowe kandydata. Przetwarzanie to wykonujemy na podstawie obowiązujących aktów prawnych lub na podstawie zgody – gdy kandydat przekazuje nam więcej informacji, niż wymagamy. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak  będą wykorzystywane przetwarzane dane osobowe, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o. o.

(wersja do pobrania PDF)

Skip to content