Szukaj
Logo

Historia

W latach pięćdziesiątych rozpoczął się na terenie miasta Zduńska Wola rozwój budownictwa mieszkaniowego, który spowodował konieczność właściwego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Rozwój budownictwa przebiegał nie tylko pod względem ilościowym, lecz związany był również z podstawowymi wymogami higieniczno – sanitarnymi. Wiązało się to z konieczności stworzenia właściwego systemu rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Pierwsza możliwość jaka powstała w 1955 roku to stworzenie i powołanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i uruchomienie Łaźni Miejskiej, dla której wybudowano lokalną hydrofornię ze studnią głębinową. Zakład ten jako jeden z wielu wszedł w skład istniejącego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z siedzibą na terenie Łaźni Miejskiej. Od tego czasu rozpoczęto rozbudowę sieci wodociągowej na przyległych ulicach i osiedlach. Ze względu na zwiększającą się liczbę odbiorców zaszła konieczność budowy w roku 1960 nowej studni głębinowej, którą podłączono do istniejącej na terenie łaźni hydroforni. Ze względu na wrastające zapotrzebowanie na wodę w roku 1965 podłączono studnię zakładową – PKS do systemu wodociągowego.

Dalszy rozwój miasta spowodował konieczność budowy nowego ujęcia wody. W roku 1966 uruchomione zostało nowe Ujęcie Wody (obecnie nr2) składające się 4 studni, a na terenie miasta trwała rozbudowa sieci wodociągowej. W tym czasie funkcjonowała już 6 km sieci wodociągowej i 5 km sieci kanalizacyjnej. Wzrastające zapotrzebowanie na wodę wiązało się z powstaniem większej ilości ścieków.

W roku 1974 opracowano projekt techniczny oczyszczalni ścieków w Tymienicach, a w roku 1976 rozpoczęto jej realizację.

Lata osiemdziesiąte to burzliwy rozwój budownictwa mieszkaniowego i przemysłu który wiązał się z rozwojem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W związku z deficytem wody w roku 1978 rozpoczyna się budowa Ujęcia Wody Opiesin I, która trwa do 1983 r. oraz zostają wykonane 4 otwory studzienne. Decyzją Wojewody Sieradzkiego w 1985 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji zostaje oddzielony od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli i powstaje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu w skład którego wchodzi Zakład Terenowy w Zduńskiej Woli.

W roku 1989 zostaje oddana do eksploatacji oczyszczalnia ścieków o przepustowości ok. 38.000 m3/d. W tym samym roku Zakład terenowy przejmuje od Polskich Kolei Państwowych w eksploatacje sieć wodociągową i pompownie nr 1, 2 i 3 obsługujące dzielnice Karsznice oraz ujęcie rzeczne w Bilewie. Przejęte 4 studnie wraz z budynkami pochodzą z lat 30 – tych.

Z dniem 1 września 1991 następuje podział Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu i powstaje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli.

W latach 1992 – 1995 wykonany został zbiornik retencyjny o pojemności 3000 m3 na Ujęciu Wody nr1 oraz modernizacja i rozbudowa Ujęcia Wody nr2, co spowodowało poprawę jakości wody oraz zabezpieczenie rezerw wody dla potrzeb miasta.

Z dniem 1 kwietnia 1996r. następuje komunalizacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli. Organem założycielskim staje się Zarząd Miasta w Zduńskiej Woli.

Z dniem 1 lipca 1997r. firma zostaje przekształcona w Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Zduńskiej Woli, w którym wszystkie udziały obejmuje Miasto Zduńska Wola. Następuje jej modernizacja i dynamiczny rozwój. Bilans otwarcia to 62 kilometry sieci kanalizacyjnej oraz 99 kilometrów sieci wodociągowej, dwa Ujęcia Wody w Opiesinie oraz mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Tymienicach. W tych latach najważniejsze inwestycje to wybudowanie wodociągu tranzytowego oraz kolektora sanitarnego do dzielnicy Karsznice.

W końcu lat dziewięćdziesiątych przeprowadzono także modernizację oczyszczalni ścieków, która polegała na dostosowaniu parametrów ścieków oczyszczonych do nowych przepisów.

Dzisiaj MPWiK w Zduńskiej Woli to nowoczesne Przedsiębiorstwo na miarę XXI wieku. Działalność podstawowa Spółki to dostarczanie wysokiej jakości wody oraz odbiór ścieków, ale także budowa sieci wodnych i kanalizacyjnych, wykonywanie  przyłączy. Prócz tego przeprowadza inspekcje kanałów telewizyjnych, świadczy usługi wywozu ścieków i nieczystości z szamb bezodpływowych własnymi beczkowozami na terenie powiatu zduńskowolskiego, łaskiego i gminy Sieradz. Posiada własne laboratorium, które wykonuje na zlecenie firm i osób prywatnych badania fizyko-chemiczne wody oraz ścieków surowych i oczyszczonych.

W okresie od 11 marca 2013 roku do 30 grudnia 2015 roku MPWiK z powodzeniem zrealizowało duży projekt z udziałem środków Unii Europejskiej p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska Wola – I faza”, w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Realizacja projektu umożliwiła sfinansowanie kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej, Borowej, Jałowcowej, Poziomkowej, Iglastej, Jagodowej, Świerkowej, Orzechowej, części Leśnej i Laskowej, Mickiewicza, Hetmańskiej i Sieradzkiej o łącznej długości sieci – 7,23 km oraz 328 szt. odcinków od sieci do granic pasa drogowego o długości  2,12 km w celu podłączenia do sieci 1 656 mieszkańców.
Dla poprawy jakości odprowadzanych do rzeki Pichny ścieków oraz dla umożliwienia podłączenia dodatkowych odbiorców wykonano przebudowę i rozbudowę oczyszczalni w zakresie mechanicznego oczyszczania (kraty, piaskowniki, osadniki wstępne) oraz biologicznego oczyszczania (modernizacja istniejących komór napowietrzania i dobudowa dodatkowej komory, przebudowa osadników wtórnych) wraz z całą infrastrukturą związaną z procesem oczyszczania.
Rozbudowa obiektów związanych z gospodarką osadową pozwala, aby powstający biogaz wykorzystywany był do podgrzewania komór fermentacyjnych i produkcji energii  elektrycznej.
Dodatkowo w ramach rozszerzenia projektu została zbudowana farma fotowoltaiczna o mocy 300kWp, która jest kolejnym elementem zasilania w energię elektryczną.
Produkcja energii elektrycznej pokrywa w 40 % zapotrzebowanie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków na prąd dając konkretne oszczędności w kosztach energii elektrycznej.
Ostateczna całkowita wartość projektu brutto to 43.607.650,32 zł, z czego 22 336 187,87 zł to wkład unijny.

W ostatniej dekadzie  zmodernizowano też gruntownie dwie stacje uzdatniania wody. Obecnie są one  w pełni zautomatyzowane.

Aktualnie około 94% zduńskowolan ma dostęp do kanalizacji, a 98% do zdrowej, najtańszej w regionie wody wydobywanej z pokładów górnej kredy. Dziś MPWiK posiada 116 km sieci kanalizacyjnej oraz 130 km sieci wodociągowej obsługującej  mieszkańców miasta i gminy Zduńska Wola oraz gminy Zapolice.
Realizacja tych wszystkich inwestycji nie byłaby możliwa bez doświadczonej, prawie stuosobowej załogi. Pracownicy spółki biorą czynny udział w życiu społeczno – gospodarczym miasta.

MPWiK w Zduńskiej Woli nie boi się nowych wyzwań. Z początkiem 2019 roku przy ul. Kobusiewicza rozpoczęła się budowa krytej pływalni, tak długo oczekiwanej przez mieszkańców naszego miasta.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu stanowiącego krótkie podsumowanie historii MPWiK.

Skip to content