Szukaj
Logo

Prawo

Zbiorowe zaopatrzenie  w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków opiera się o uregulowania ustawowe i wynikające z jej zapisów akty niższego rzędu.

Podstawowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (Dz.U. 2020r. poz. 2028 tekst jednolity)

Szczegółowe zasady rozliczeń reguluje zaś Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. 2018 poz. 472)

Ustawa narzuca również samorządom lokalnym obowiązek stworzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dla Miasta Zduńska Wola jest to Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków uchwalony uchwałą IX/158/19 Rady Miasta z dnia 30 maja 2019 roku.

Podobne regulaminy musiały również stworzyć Gminy, w których dostarczamy wodę lub odbieramy ścieki, czyli Gmina Zduńska Wola oraz Gmina Zapolice.

Te akty prawne w pełni regulują zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na naszym terenie.

Skip to content