Szukaj
Logo

Woda

Ujęcia, uzdatnianie wody i sieć wodociągowa

Podstawowym i jedynym źródłem wody surowej dla potrzeb wodociągu na terenie miasta Zduńska Wola jest 6 studni głębinowych o łącznej wydajności eksploatacyjnej 891 m3/h.

Woda surowa ze względu na ponadnormatywną zawartość związków żelaza i manganu oraz barwę poddawana jest uzdatnieniu na 2 stacjach uzdatniania zlokalizowanych w miejscowości Opiesin (ujęcie nr I i ujęcie nr II) o łącznej wydajności 21.384 m3/d.

Proces uzdatniania polega na utlenianiu związków żelaza i manganu do związków trudno rozpuszczalnych w wodzie, a następnie filtracji wody na złożu filtracyjnym wypełniającym ciśnieniowe filtry pospieszne. Końcowym etapem uzdatniania jest dezynfekcja przy użyciu roztworu podchlorynu sodu. Po uzdatnieniu woda grawitacyjne spływa do zbiorników wyrównawczych, skąd za pomocą pomp II stopnia podawana jest do sieci wodociągowej.

Wydajność ujęć i stacji wodociągowych pozwala na zabezpieczenie wody dla przyszłych dodatkowych użytkowników. Jakość wody podlega kontroli laboratoryjnej.

Łączna długość sieci wodociągowej, do której tłoczona jest woda uzdatniona
wynosi 146,7 km, w tym:

  • sieć magistralna 12,4 km
  • sieć rozdzielcza 134,3 km

Jakość wody wodociągowej w Zduńskiej Woli

Źródłem wody wodociągowej w Zduńskiej Woli są wody podziemne pochodzące ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Opiesin. Są to wody czwartorzędowe, czwartorzędowo – kredowe i kredowe.

MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. eksploatuje obecnie 2 Ujęcia Wody w Opiesinie oraz przepompownię w Karsznicach . Woda doprowadzana jest do ujęć z 5 studni głębinowych i odprowadzana do odbiorców siecią wodociągową rozdzielczą.

Woda pobierana ze studni należy do wód średnio twardych, zawiera ponadnormatywną ilość związków żelaza i manganu, wymaga uzdatnienia. Pod względem bakteriologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym.

Uzdatnianie wody polega na jej napowietrzaniu a następnie przepuszczaniu przez filtry pospieszne, na których zatrzymywane są związki żelaza i manganu. Nie ma konieczności stosowania środków chemicznych wspomagających proces oraz stosowania skomplikowanych technologii uzdatniania.

Woda jest niezbędna do utrzymania życia i musi być dostępna w wymaganych ilościach dla wszystkich konsumentów, jednoczenie musi spełniać określone wymogi.

Dlatego też jakość wody surowej i uzdatnionej podlega:

  • rutynowej kontroli w celu upewnienia się, że uzdatnianie i dystrybucja wody spełniają określone cele i wymagania określone przepisami
  • systematycznym badaniom mikrobiologicznym całego systemu zaopatrzenia w wodę od źródła aż do konsumenta.

Systematyczne badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody surowej i uzdatnionej prowadzone są przez laboratorium MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.. Okresowo wykonywane są również badania w rozszerzonym zakresie wykonywane przez instytuty naukowe i PPIS.

Otrzymywane wyniki porównywane są następnie do wymagań jakościowych stawianych wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze, czyli dopuszczalnych wartości stężeń normatywnych parametrów określonych w przepisach krajowych ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – D.U. 2017 poz. 2294) oraz w przepisach europejskich (Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia WHO, Wymogi zawarte w Dyrektywach Unii Europejskiej).

Określone dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń odpowiadają stężeniu składnika w wodzie do picia, które nie powoduje zagrożenia dla zdrowia konsumenta przy spożywaniu tej wody przez całe życie.

Osiąganie jak najmniejszych wartości wszystkich wskaźników nie oznacza polepszenia jakości wody lecz czyni wodę zubożoną w potrzebne do życia składniki.

Wskaźniki jakości wody wodociągowej w Zduńskiej Woli

Dane w poniższych tabelach obejmują podstawowe parametry wody uzdatnionej z podziałem na oba ujęcia wody i punkt poboru w Karsznicach.

Pomiary zostały wykonane w Styczniu 2023 r. (archiwum pomiarów PDF)

Parametr UW 1 UW 2 Karsznice Wartość dop.
PH 8
7,7   7,8 6,5 – 9,5
Twardość ogólna
mgCaCO3/dm3
214 178
187
60 – 500
żelazo ogólne
ug /dm3
35 45
55
200
Mangan
ug/dm3
10 28
 22 50
Jon amonowy
mg/dm3\
<0,06  0,14 0,09
0,5
Azotyny
mg/dm3
<0,01 <0,01 <0,01 0,5
Barwa
mg Pt/dm3
  10
 5   5 15
Chlor wolny
mg/dm3
0,03 0,02  0,02 0,3
Mętność
NTU
0,36 0,20  0,21 1
Przewodność elektryczna
wł. uS/cm
477 401
 430 2500

Wskaźniki bakteriologiczne

Parametr UW 1 UW 2 Karsznice Wartość dop.
Bakterie grupy Coli w 100ml 0 0 0 0
Enterokoki
kałowe
w 100 ml
0 0 0 0
Ogólna liczba
mikroorganizmów
w 1 ml po 72 h
w temp 22oC
1
3
4
100
Bez nieprawidłowych zmian

PODSUMOWANIE

Woda z wodociągu w Zduńskiej Woli nie wykazuje przekroczeń w żadnej grupie wskaźników.

Pod względem organoleptycznym charakteryzuje się naturalną barwę jest klarowna, pozbawiona specyficznego smaku i zapachu. Spełnia określone wymogi akceptowalności przez konsumenta.

Skład fizyko-chemiczny stanowi o smaku, zapachu wody, jej przydatności do spożycia i celów przemysłowych oraz o walorach zdrowotnych. Wszystkie badane parametry są zdecydowanie poniżej dopuszczalnych wartości norm krajowych i zagranicznych.

Miedź, żelazo, mangan odpowiedzialne za plamienie prania i urządzeń sanitarnych są poniżej wartości naturalnych. Okresowe występowanie brązowej wody spowodowane jest wyłącznie przez płukanie sieci lub występuje po awariach wodociągu. Jednak krótkotrwałe przekroczenia zalecanych wartości tych zanieczyszczeń są bez wpływu na zdrowie ludzi i nie czynią wody niezdatnej do picia lecz tylko z estetycznego punktu widzenia woda jest okresowo nieakceptowana.

Wartość twardości ogólnej wskazuje na występowania wody średnio-twardej do twardej stąd też odkładanie się kamienia – obserwowane u odbiorców. Woda miękka mniej kłopotliwa dla konsumenta powoduje jednak korozyjność sieci a tym samym zwiększenie zawartości innych związków. Większa twardość wody jest wskazana ze względów zdrowotnych, bowiem jest bogatsza w substancje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu (sole wapnia i magnezu).

Omawiana woda wodociągowa nie zawiera w ponadnormatywnych ilościach żadnych związków kancerogennych, gentatoksycznych i toksycznych.

Cechą ujemną naszej wody jest zbyt niska zawartość substancji mineralnych pełniących ważną rolę w procesach życiowych organizmu (miedź, wapń, magnez, cynk, sód). Jest to wynikiem pochodzenia wód na naszym terenie a procesy technologiczne uzdatniania wody nie mają wpływu na ten fakt.

Do oceny przydatności wód do spożycia bardzo istotny jest aspekt mikrobiologiczny. Zarówno woda surowa jak i uzdatniona na wyjściu z ujęcia wody oraz w sieci na terenie całego miasta nie wykazuje zanieczyszczeń bakteriologicznych.

Skip to content