Szukaj
Logo

Ścieki

Sieć kanalizacyjna i oczyszczanie ścieków

Miasto Zduńska Wola posiada dwa systemy kanalizacji: ogólnospławny i rozdzielczy.

W najstarszej części miasta funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna, a w osiedlach mieszkaniowych funkcjonuje kanalizacja rozdzielcza. Większość mieszkańców korzysta z urządzeń kanalizacyjnych, a jedynie niektóre ulice peryferyjne nie są wyposażone w kanalizację.

Łącznie MPWiK eksploatuje 189,6 km sieci kanalizacyjnej, a w tym:

  • kanalizacja ogólnospławna – 5,4 km,
  • kanalizacja sanitarna – 184,2 km,

Większość ścieków dopływa do oczyszczalni przez przepompownie, jedynie z niewielkiej części miasta ścieki podawane są grawitacyjnie.

Po wybudowaniu w 2001 roku kolektora łączącego sieć kanalizacyjną dzielnicy Karsznice z siecią miasta oraz etapowych lokalnych przepompowni ścieków, ścieki z dzielnicy są odprowadzane do Miejskiej Oczyszczalni ścieków, co umożliwiło wyłączenie małej mechanicznej oczyszczalni administrowanej przez PKP, a także zaprzestanie zrzutu słabo oczyszczonych ścieków do rzeki Tymianki.

Miejska Oczyszczalnia Ścieków jest obiektem przystosowanym do oczyszczania mechaniczno-biologicznego i została zaprojektowana i wykonana na przepustowość 38.641 m3/d. Oczyszczalnia funkcjonuje od 1989 r, a w latach 1997 – 1999 została zmodernizowana w celu polepszenia efektów oczyszczania ścieków oraz lepiej przystosowana do aktualnych potrzeb miasta.

Modernizacja objęła budowę nowych piaskowników, przepompownię, komory rozdziału, zamianę osadnika wstępnego na komorę defosfatacji, przebudowę komór napowietrzania na bioreaktory i dobudowę nowych, montaż nowoczesnych urządzeń (kraty hakowe, separator piasku, dmuchawy, ruszty napowietrzające, stacja dozowania PIX).

W ramach modernizacji zainstalowano punkt zlewny ścieków dowożonych umożliwiający kontrolę ilościową i jakościową ścieków. Oczyszczalnia pracowała w rzadko spotykanej w Polsce technologii denitryfikacji symultanicznej. Proces sterowany był automatycznie w zależności od stężenia amoniaku i tlenu w bioreaktorach. Oczyszczalnia posiadała przepustowość 15.000 m3/d, lecz nie zapewniała prawidłowych warunków dopuszczalnych.

W związku z sukcesywnym wzrostem ładunku dopływającego w ściekach, a tym samym wzrostem RLM i rozbudową  kanalizacji zarówno na terenie miasta jak i gminy Zduńska Wola zaistniała konieczność rozbudowy i ponownej  modernizacji części ściekowej do przepustowości 9 500 m3/d zapewniającej oczyszczenie ścieków do parametrów dopuszczalnych .

Modernizacja oczyszczalni ścieków zakresie poprawy jakości ścieków  polegała na zmianie technologii biologicznego oczyszczania ścieków poprzez rozbudowę istniejącego bloku.

W zakres nowego bloku biologicznego weszły następujące elementy:

  • komora beztlenowa, służąca do redukcji fosforu na drodze biologicznej (istniejąca),
  • komora nitryfikacyjna KN służąca do redukcji BZT5 oraz utleniania związków azotu do azotanów,
  • recyrkulacja wewnętrzna Beta,
  • modernizacja układu rozdziału ścieków do bloków biologicznych,
  • zmiana sposobu usuwania osadu nadmiernego poprzez zastosowanie w pompowni osadu niezależnych pomp do usuwania osadu nadmiernego,
  • modernizacja osadników wtórnych (wymiana zgarniaczy, zmiana sposobu odprowadzania ścieków, zastosowanie czujnika pomiaru poziomu osadu),
  •  – modernizacja sposobu odprowadzania osadu z osadników wtórnych.

W strefach nienapowietrzanych zamontowane są mieszadła wolnoobrotowe utrzymujące osad czynny w zawieszeniu. Strefa nitryfikacji wyposażona jest w system napowietrzania drobnopęczerzykowego.
Strefa zmienna wyposażona jest zarówno w mieszadła jak i ruszt napowietrzający.

Zastosowano automatyczne sterowanie pracą dmuchaw napowietrzających ścieki oraz wydajnością pomp do recyrkulacji ścieków i osadów.

Biologiczne usuwanie związków fosforu wspomagane jest dawkowaniem koagulanta przed osadnikami wtórnymi. Ostateczne oczyszczanie ścieków polegające na oddzieleniu zawiesiny osadu czynnego i pozostałych części pływających następuje w zmodernizowanych osadnikach wtórnych.

Ze względu na to, że podczas mechanicznego oczyszczania ścieków powstają skratki i piasek, które były źródłem nieprzyjemnych zapachów wykonano dodatkowo płuczkę piasku i skratek.

Prace zostały zakończone w roku 2015.

W wyniku oczyszczania ścieków powstają osady wstępne i nadmierne, które kierowane są nowym ciągiem do zbiornika osadu, skąd poprzez wymienniki podawane są do ZKF w celu poddania ich fermentacji beztlenowej.

Po przefermentowaniu osad kierowany jest do otwartych zbiorników, skąd podawany jest  na prasę w celu odwodnienia.

Odwodniony osad składowany jest czasowo na placu i po wykonaniu badań wywożony jest na pola w celu wykorzystania jako nawóz.

Podczas fermentacji osadów w ZKF powstaje biogaz, który jest wykorzystywany do spalania w agregacie prądotwórczym w celu wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej dla potrzeb oczyszczalni. Oprócz energii elektrycznej powstającej ze spalania wytwarzanego podczas fermentacji biogazu dodatkowym źródłem energii elektrycznej jest farma fotowoltaiczna o mocy 0,3 MWe. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych zmniejsza zapotrzebowanie urządzeń oczyszczających ścieki ze źródeł zewnętrznych, co powoduje zmniejszenie kosztów oczyszczania.

Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Urządzenia służące gospodarce wodno-ściekowej ulegają ciągłej rozbudowie i modernizacji.
Budowę nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej prowadzi rada miejska, natomiast rozbudowę i modernizację urządzeń służących uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków oraz modernizację wyeksploatowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o..

Na skutek przeprowadzonej modernizacji stacji uzdatniania wody ujęcia znajdują się w dobrym stanie technicznym umożliwiającym stałe podawanie wody do sieci wodociągowej. Wykonanie rurociągu tranzytowego łączącego istniejącą sieć miejską z dzielnicą Karsznice zaopatrywaną wcześniej ze studni głębinowych posiadających wody zażelazione bez możliwości ich uzdatniania umożliwiło podawanie mieszkańcom tej dzielnicy wody o dobrej jakości.

W dziedzinie rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej wykonano w ostatnich latach szereg inwestycji, głównie z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz w ramach projektu współfinansowanego z środków Unijnych. Ich wykaz jest zamieszczony na naszej stronie w Dziale „Fundusze Unijne” -> „Inwestycje współfinansowane”

Skip to content