Szukaj
Logo

Fundusze UE

Data publikacji: 10.02.2016

Wykorzystanie środków unijnych do budowy kanalizacji oraz rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli

30 grudnia 2015 r. zakończono realizację Projektu  p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska Wola – I faza” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

W  wyniku przeprowadzonych przetargów powstały oszczędności, co umożliwiło wykonanie dodatkowych inwestycji w zakresie poprawy pracy oczyszczalni i budowy kanalizacji.

Ostateczna całkowita wartość projektu brutto to 43.607.650,32 zł, z czego 22 336 187,87 zł to wkład unijny.

Realizacja projektu umożliwiła sfinansowanie kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej, Borowej, Jałowcowej, Poziomkowej, Iglastej, Jagodowej, Świerkowej, Orzechowej, części Leśnej i Laskowej, Mickiewicza, Hetmańskiej i Sieradzkiej o łącznej długości sieci – 7,23 km oraz 328 szt. odcinków od sieci do granic pasa drogowego o długości  2,12 km w celu podłączenia do sieci 1 656 mieszkańców.

Dla poprawy jakości odprowadzanych do rzeki Pichny ścieków oraz dla umożliwienia podłączenia dodatkowych odbiorców wykonano przebudowę i rozbudowę oczyszczalni w zakresie mechanicznego oczyszczania (kraty, piaskowniki, osadniki wstępne) oraz biologicznego oczyszczania (modernizacja istniejących komór napowietrzania i dobudowa dodatkowej komory, przebudowa osadników wtórnych) wraz z całą infrastrukturą związaną z procesem oczyszczania.

Oczyszczanie ścieków powoduje powstawanie osadów wstępnych i nadmiernych, które w wyniku dokonanej rozbudowy oczyszczalni  poddawane są beztlenowej fermentacji w zamkniętych komorach fermentacyjnych z ujęciem powstającego biogazu, który jest gromadzony w zbiorniku, a następnie wykorzystywany do podgrzewania komór fermentacyjnych i produkcji energii elektrycznej.

Istniejące otwarte komory fermentacyjne zostały przystosowane na zbiorniki magazynowe i rozprężne osadu podawanego z nich na prasę. Odwodniony na prasie osad podawany jest do instalacji higienizacji, w wyniku czego osad staje się bezpieczny dla środowiska. Dla ograniczenia wpływów warunków atmosferycznych na gromadzony osad wykonano plac składowy z częściowym przykryciem.

Dodatkowym źródłem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest farma fotowoltaiczna zaopatrująca urządzenia oczyszczalni w energię elektryczną.

Realizacja obiektów produkujących energię elektryczną i cieplną powoduje, że produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych pokrywa ok. 40% zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną.

Utrzymanie uzyskanego wkładu finansowego ze środków unijnych jest uwarunkowane wykazaniem zakładanego efektu ekologicznego (co jest obligatoryjne) w postaci przyłączenia mieszkańców do nowo wybudowanej kanalizacji. W związku z tym  konieczne jest wykonanie przez właścicieli nieruchomości przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z wymogami art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zmianami).

Aby dokonać przyłączenia nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej należy zgłosić się do siedziby MPWiK w Zduńskiej Woli sp. z o.o. ul. Królewska 15 by uzyskać warunki i wszelkie informacje potrzebne do wykonania przyłącza.


Data publikacji: 10.09.2015

Opis zaawansowania realizacji rozszerzenia projektu

Krótki opis przedstawiający zaawansowanie realizacji rozszerzenia projektu p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska Wola – I Faza” -> Opis realizacji rozszezrenia projektu


Data publikacji: 8.06.2015

Artykuł sponsorowany

W dziale „Aktualności” jest informacja o  nowym artykule sponsorowanym na temat projektów realizowanych przez MPWiK z dofinansowanie unijnym. Artykuł dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie  https://zdunskawola.naszemiasto.pl/
Zapraszamy do lektury.


Data publikacji: 6.05.2014

Artykuł

Artykuł na temat realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska Wola – I faza” -> Artykuł


Data publikacji: 17.02.2014

Artykuły sponsorowane

W dniu 23 stycznia 2014 roku oraz 6 i 14 lutego 2014 roku ukazały się w prasie regionalnej publikacje artykułów sponsorowanych opisujących inwestycje w MPWiK. Opisują one zadania ściśle powiązane z realizowanym przez JRP projektem „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska Wola – I Faza”.

Zapraszamy do lektury.


Data publikacji: 27.12.2013

Ogólny opis dofinansowanego projektu

Projekt zakłada wybudowane 8,67 km kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zduńska Wola. Ponadto, zostanie rozbudowana Oczyszczalnia Ścieków w Tymienicach jak również zostanie wykonana modernizacja i rozbudowa obiektów części osadowej oczyszczalni, polegająca na beztlenowej stabilizacji osadów z wykorzystaniem biogazu na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Zduńskiej Woli. W wyniku realizacji przedsięwzięcia oczyszczalnia ścieków zapewni możliwość oczyszczenia ścieków z aglomeracji Zduńska Wola PLLO009 zgodnie z wymaganiami dyrektywy 91/271/EWG
Realizacja projektu umożliwi podłączenie do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 1 533 mieszkańców a także osiągniecie parametrów oczyszczania ścieków  przez oczyszczalnie zlokalizowaną w Tymienicach zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG


Data publikacji: 27.12.2013

Utworzenie Jednostki Realizującej Projekt

27 marca 2013 roku Prezes MPWiK powołał zarządzeniem nr 2/2013 Jednostkę Realizującą Projekt (JRP). JRP jest to zespół pracowników powołany do  obsługi dokumentacyjnej, technicznej i sprawozdawczej realizacji zadań objętych umową o dofinansowanie.


Data publikacji: 27.12.2013

Umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności UE

11 marca 2013 roku MPWiK w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. zawarło z WFOŚiGW w Łodzi umowę nr POIS.01.01.00-00-321/12-00 o dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska Wola – i Faza”.

Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 25 575 435,58 PLN

Skip to content